На основу члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада (“Службени лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019), сходно члану 20. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон. 101/2016 – др.закон и 47/2018),
Општинско веће општине Ада, дана 05.02.2020. године доноси

О Д Л У К У

o покретању поступка расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада

Члан 1.

Покреће се поступак расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада.

Члан 2.

Право на учешће на овом конкурсу имају верске заједнице, цивилна удружења и физичка лица са територије општине Ада у зависности од исупњавања Конкурсом прописаних критеријума.

Члан 3.

Конкурс се објављује на интернет страници Општине Ада и огласној табли општине Ада.

Члан 4.

Грађевински материјал, који ће се поделити путем овог конкурса је донација „Тоза Марковић“ д.о.о. Кикинда, на основу Уговора о донацији у роби и састоји се из следећег:

• цреп модел м-977 Португалац ПСН у количини од 29.700 комада
• керамичке плочице:
▪ „ANTIOPE grey“ под 33*33 VS укупно 110,96 м2
▪ „KALLIOPE grey“ под 33*33 VS укупно 269,04 м2
▪ „KALLIOPE grey dark“ под 33*33 VS укупно 121,6 м2

Учесницима конкурса се могу доделити максимално 6.000 ком. црепа и/или 120 м2 плочица по учеснику.

Члан 5.

Именујe се Комисија за спровођење конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

1. Зај Сабо Титанила – председница,
2. Моровић Душица – члан,
3. Кош Атила – члан,
4. Халгашев Бранислав – члан и
5. Гавриловић Вања – члан.

Члан 6.

Конкурс расписује и спроводи Комисија.

Члан 7.

На конкурсу могу учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса) верске заједнице са територије општине Ада, цивилна удружења и физичка лица, која:

• имају седиште/пребивалиште на територији општине Ада;
• имају стварну потребу за грађевинским материјалом;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи.

Члан 8.

Након затварања конкурса, Комисија ће дати предлог Општинском већу ради доношења Одлуке о додељивању грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеном решењу из претходног става закључиће се уговор.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 10.

Oва одлука се објављује на интернет страници Општине Ада и на огласној табли општинске управе Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-12/2020-03
Дана: 05.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Билицки Золтан