Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1

II Радно место које се попуњава:

1. Послови наплате – порески извршитељ, звање сарадник, 2 (два) извршиоца.

Опис послова радног места:
Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; врши попис покретних ствари и утврђује њихову почетну вредност; врши заплену пописаних ствари и њихову продају; прибавља податке о непокретностима врши предбележбу и укњижбу, односно брисање заложног права на непокретностима, врши попис и заплену непокретности, утврђује њихову почетну цену и врши њихову продају. Сачињава пријаве потраживања у стечајном и ликвидационом поступку. Израђује захтеве за покретање прекршајног поступка.
Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку; прослеђује жалбе пореских обвезника, са пратећим документима и образложењем, другостепеном органу.
Сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза локалних јавних прихода, сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода.
Учествује у пословима припреме, израде и подношења нацрта аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.
Прати законске и друге прописе из делокруга Одељења.
Врши и друге послове у оквиру свог радног места, по налогу начелника Општинске управе и шефа Одељења.

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на имовину, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о финансирању локалне самоуправе, итд. – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:
Ада, Трг ослобођења бр. 1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општина Ада, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Агнеш Балинд, тел: 024/ 852-106 лок 332.

VI Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на интернет презентацији општине Ада, „Службеном листу општине Ада“ и обавештење о расписаном јавном конкурсу у дневном листу „Курир“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:
За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се почев од 22.06.2020. године, са почетком у 09:00 часова, у Ади, Трг ослобођења бр. 1, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ада, у „Службеном листу општине Ада“, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то „Курир“, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.