На основу члана 46. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 20/15, 10/19, 20/20 и 14/22) и члана 15. ст. 1. и 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18),

Министар унутрашњих послова доноси

НАРЕДБУ

о предаји нерегистрованог оружја и муниције

„Службени гласник РС“, број 37 од 5. маја 2023.

1. Власници оружја из категорије А, Б и Ц који на дан ступања на снагу ове наредбе немају исправу издату од надлежног органа, могу, у року од 8. маја 2023. године до 8. јуна 2023. године, у временском периоду од 7–19 часова, предати оружје и муницију надлежном органу, без накнаде, у власништво Републике Србије.

2. За власнике оружја који поступају у складу са тачком 1. ове наредбе не спроводи се поступак у вези са доказивањем порекла оружја, нити поступак утврђивања одговорности за неовлашћено држање и ношење оружја.

3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 021-1-112/23-3

У Београду, 5. маја 2023. године

Министар,

Братислав Гашић, с.р