На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 13. Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја ( „Службени гласник РС”, број 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19), члана 19. став 1. тачка 9. и члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Ада
Слижбени лист општине Ада", бр. 11/2019 и 20/2019) и Одлуке о Буџету општине Ада за 2020. годину ("Слижбени лист општине Ада", бр. 37/2019) уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-40-1504/2020-09 од 28.02.2020. Општинско веће општине Ада на седници дана 04.05.2020.године доноси:

ОДЛУКУ
о доношењу

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног

развоја за општину Ада за 2020.

Члан 1.

Овом одлуком доноси се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за општину Ада за 2020.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за општину Ада за 2020.

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављављује се у „Службеном листу
општине Ада“ .

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-6-38/2020-03
Дана: 04.05.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Золтан Билицки

Програм 2020