KK A nyilvános árverés száma Terület
(ha, ár, m2)
Kikiáltási ár
(din/ha)
Letét
(din) 20%
A bérlet
időtartalma(év)
Ada 5 0,0874 34.000,00 594,32 1
Ada 6 0,1847 32.000,00 1.182,08 1
Mohol 9 0,2853 32.000,00 1.825,92 1
Mohol 10 0,7631 38.000,00 5.799,56 1
Völgypart 11 0,0402 32.000,00 257,28 1
Völgypart 12 2,0588 38.000,00 15.646,88 1
Völgypart 13 1,2635 32.000,00 8.086,40 1
Törökfalu 14 4,0000 42.000,00 33.600,00 1
Törökfalu 16 10,0002 42.000,00 84.001,68 1
Törökfalu 17 10,0002 42.000,00 84.001,68 1
Törökfalu 18 10,0002 42.000,00 84.001,68 1
ÖSSZESEN 38,6836

A licitlépcső 1.000,00 dinár.

2. Betekintés a dokumentációba: a kataszteri községek szerinti kataszteri parcellák grafikus ábrázolása, valamint a bérbeadás tárgyát képező parcellák nyilvános árverés (komplexumok) szerint alakított listája Ada község épületének 22-es számú irodájában minden munkanapon 8,00-tól 14,00 óráig tekinthető meg. Kapcsolattartó személy: Igor Erdeljan, tel: (024) 852-106 – mellék: 122.

3. A hirdetésben említett földterület a látott állapotban kerül bérbeadásra, és a bérlő nem hivatkozhat annak fizikai hiányosságaira.

4. A bérbe adandó földterületeket az alábbi időpontokban lehet megtekinteni:

KK Ada és KK Mohol, 2015.12.21-én 8,00 órától,

KK Völgypart és KK Törökfalu, 2015.12.22-én 8,00 órától.

5. Amennyiben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverés útján való bérbeadásáról szóló hirdetés kiírása után a hirdetésben említett területek méretében bármilyen törvényes alapon változás következik be, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának további folyamatát csak az így meghatározott területekre vezetik le.

6. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadása alapján fellépő összes költséget a bérlő fedezi.

7. A hirdetésben szereplő földterületeket kizárólag mezőgazdasági termelésre lehet bérbe venni, más célra nem használhatók.

8. A hirdetésben szereplő földterületek nem adhatók albérletbe.

II.

– A nyilvános árverésre való jelentkezés feltételei –

1. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésén való részvételre joguk van:

– Természetes személyeknek – akik szerepelnek a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában azon helyi önkormányzati egység területén, amelyen a bérbeadás tárgyát képező földterület is található és aktív státusuk van, mezőgazdasági biztosítottak a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosítási Alapnál, lakóhelyük azon kataszteri község területén van, ahol a bérbeadás tárgyát képező földterület is található és legalább 0,5ha mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek ugyanabban a kataszteri községben.

– Természetes személyeknek – akik szerepelnek a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában és aktív státusuk van, mezőgazdasági biztosítottak a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantsági Biztosítási Alapnál, lakóhelyük a nyilvános árverést lefolytató helyi önkormányzati egység területén van, a tulajdonukban levő parcella pedig határos a nyilvános árverés tárgyát képező, állami tulajdonú mezőgazdasági földterülettel.

– Jogi személyeknek – amelyek szerepelnek a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában és aktív státusuk van, tulajdonosai legalább 10ha mezőgazdasági földterületnek abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található és székhelyük annak a helyi önkormányzati egységnek a területén van, amelyhez a kataszteri község tartozik.

2. Az ajánlattevő azt, hogy megfelel a nyilvános árverésre való jelentkezés feltételeinek, az alábbi dokumentumok fénymásolatával igazolja:

– a természetes személy lakóhelyéről szóló bizonylata, illetve a jogi személy kivonata a gazdasági jegyzékből (nem régebbi a hirdetés megjelenésének napjától számított hat hónapnál),

– bizonylat az aktív státusról a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában a folyó évből,

– természetes személyektől bizonylat legkevesebb 0,5ha mezőgazdasági földterület tulajdonjogáról, abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található,

– természetes személyektől bizonylat annak a mezőgazdasági földterületnek a tulajdonjogáról, amely határos a bérbeadás tárgyát képező földterülettel,

– jogi személyektől bizonylat legkevesebb 10ha mezőgazdasági földterület tulajdonjogáról abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található,

– bizonylat a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantsági Biztosítási Alapnál fennálló mezőgazdasági biztosított státusról.

3. Az ajánlattevők kötelesek a nyilvános árverés kezdete előtt az e fejezet 2. pontja szerinti eredeti dokumentumokat betekintésre eljuttatni a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottsághoz. A legjobb ajánlatot tevő köteles a nyilvános árverés jegyzőkönyvének lezárását követően az e fejezet 2. pontja szerinti eredeti dokumentumokat átadni a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottságnak.

4. Az ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselője köteles részt venni a nyilvános árverésen, ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy elállt a nyilvános árveréstől.

5. A meghatalmazott képviselő a nyilvános árverés megkezdése előtt köteles az illetékes szerv részéről hitelesített meghatalmazást eljuttatni a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottsághoz. A meghatalmazott képviselő a nyilvános árverésen csak egy ajánlattevőt képviselhet.

6. Az ajánlattevők kötelesek a jelentkezési lappal együtt átadni a bizonylatot a letét befizetéséről a hirdetés I. pontjában található táblázatban meghatározott pontos dinár összegben,

minden nyilvános árverésre külön, Ada Község Közigazgatási Hivatalának folyószámlájára: 840-785804-10, modell: 97, hivatkozási szám: 77-201, a befizetés célja:________számú árverés letéti díja.

7. A befizetett letétet a legkedvezőbb ajánlatot tevőn kívül minden más ajánlattevő a nyilvános árverést követően visszakapja. A legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a befizetett letétje beleszámítódik az évi bérletbe. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevő eláll az ajánlatától, a letétet nem kapja vissza. A letétet az az ajánlattevő sem kapja vissza, akit rendbontás és fegyelmezetlenség miatt a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottság határozattal távolíttat el a nyilvános árverésről.

8. A nyilvános árverésen résztvevő természetes, illetve jogi személy a tárgyat képező földterületből legfeljebb 50 ha földet bérelhet, kivéve azoknál az árveréseknél, amelyek területe meghaladja az 50 hektárt.

Az állattartás alapján előbérleti jogot szerzett személy annyi állami tulajdonú mezőgazdasági földet bérelhet ki, amennyire az egyedszám alapján megilleti, az 1. bekezdés szerinti korlátozás mellett.

9. Amennyiben a kilicitált ár meghaladja a kikiáltási ár kétszeresét, az árverést folytatatni kívánó ajánlattevőknek a letétet ki kell egészíteniük a kilicitált ár 50%-áig. Az árverés a letét befizetését követően folytatódik.

10. A nyilvános árverés akkor lesz megtartva, ha legalább egy jelentkezési lapot idejében átadnak.

11. Azoknak a jogi és természetes személyeknek nincs joguk részt venni az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésének első körében, amelyek/akik a folyó évi program szerint más önkormányzati egységben már kihasználták a jogot, illetve más lakóhelyen a Szerb Köztársaság területén és azon alapon érvényes szerződéssel rendelkeznek a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériummal.

12. Azoknak a jogi és természetes személyeknek nincs joguk részt venni az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésében, amelyek/akik nem tartották be a korábbi vagy a jelenlegi állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérléséről szóló szerződésekben felsorolt összes kötelezettségüket, valamint akadályozták a mezőgazdasági földterület birtoklását vagy megzavarták az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási folyamatának valamely szakaszát.

III.

– A nyilvános árverésre való jelentkezéshez szükséges dokumentáció –

· jelentkezési űrlap (teljes egészében kitöltve és aláírva),

· bizonylat a letét befizetéséről,

· a természetes személy lakóhelyéről szóló bizonylata, illetve a jogi személy kivonata a gazdasági jegyzékből (nem régebbi a hirdetés megjelenésének napjától számított hat hónapnál),

· bizonylat az aktív státusról a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában a folyó évből,

· természetes személyektől bizonylat legalább 0,5 ha mezőgazdasági földterületnek a tulajdonjogáról abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található,

· természetes személyektől bizonylat annak a mezőgazdasági földterületnek a tulajdonjogáról, amely határos a bérbeadás tárgyát képező földterülettel,

· jogi személyektől bizonylat legkevesebb 10ha mezőgazdasági földterület tulajdonjogáról abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található,

· bizonylat a Köztársasági Nyugdíj és Rokkantsági Biztosítási Alapnál fennálló mezőgazdasági biztosított státusról.

A mezőgazdasági földterület birtoklásáról szóló bizonyíték a hat hónapnál nem régebbi kivonat az ingatlanok állami nyilvántartásából.

A jelentkezési űrlap Ada Község Közigazgatási Hivatala Felszabadulás tér 1. szám alatti épületének 22-es számú irodájában minden munkanapon 8,00-tól 14,00 óráig vehető át. Szükséges, hogy az ajánlattevő idejében megismerkedjen a jelentkezési űrlap tartalmával.

A hirdetésre való jelentkezést lepecsételt borítékban kell átadni, amelyen kötelezően állnia kell:

Az elején:

 • Ada község, Felszabadulás tér 1.,
 • Állami Tulajdonú Mezőgazdasági Földek Bérbeadására Vonatkozó Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottság
 • A nyilvános árverés száma_______ (feltüntetni a KK-t is)

A hátulján:

 • Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/megnevezése, valamint címe

A hirdetésre való jelentkezéssel át kell adni a felsorolt dokumentációt is.

IV.

– Jelentkezési határidő –

A jelentkezési dokumentumok átadásának határideje 2015. 12. 25-én 14,00 óra.

Kellő időben érkezettnek azok a jelentkezések tekintendők, amelyek a megadott határidőig beérkeznek az Adai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójába, a beérkezés módjától függetlenül.

A hiányos és késve érkező jelentkezések nem lesznek figyelembe véve.

V.

– Nyilvános árverés –

A hirdetés I. pontjában felsorolt földterületek bérbeadásának nyilvános árverése Ada község épületében lesz megtartva, Felszabadulás tér 1, éspedig:

1. KK Ada, KK Mohol, KK Völgypart és KK Törökfalu 2015.12.28-án, 9,00 órai kezdettel.

VI.

– A haszonbér kifizetése –

A haszonbért az árverés napján átszámoljuk euróba a Szerb Nemzeti Bank érvényes középárfolyama szerint.

A haszonbért előre, dinárellenértékében kell fizetni, a Szerb Nemzeti Bank befizetés napján érvényes középárfolyama szerint.

VII.

– A fizetés biztosítékai –

A legkedvezőbb ajánlatot tevő köteles a határozat hatályba lépésétől számított 10 (tíz) napon belül a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumnak, az Adai Községi Közigazgatási Hivatalon keresztül eljuttatni a bizonylatot a haszonbér befizetéséről, az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásáról szóló határozatban megállapított összegben, levonva belőle a letét összegét.

Azokra a szerződésekre, amelyeknek határideje egy évnél hosszabb, a bérlőnek a haszonbért a következő évre legkésőbb folyó év szeptember 30-áig kell befizetnie, az első évi befizető lap mellé pedig mellékelnie kell a következőket is:

· a kereskedelmi bank jótállását a mezőgazdasági földterület egyéves bérletének összegében, vagy

· szerződést a kezességről (jogi személy), vagy

· bizonylatot a letét befizetéséről, egy évi haszonbér összegben, a haszonbér fizetésének biztosítékaként, amely rendszeres fizetés esetén a bérlet utolsó évének haszonbéreként lesz elszámolva.

Amennyiben a bérlő nem adja át a jelen pont 2. bekezdésében említett befizető lapot, a szerződés felbontásra kerül, a haszonbér pedig a fizetést biztosító eszközökből lesz megfizettetve.

A jelen határozatot közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, az Adai Községi Közigazgatási Hivatal és a helyi irodák hirdetőtábláin, továbbá a www.ada.org.rs weboldalon azzal, hogy a jelentkezési határidőt Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számolják.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ADA KÖZSÉG

ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Szám: 020-3-167/2015-02 

Kelt: 2015.12.11.

Bilicki Zoltán s.k.

ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE


2015.07.09.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a Bakai Dávid, Ada, Svetozar Miletić 54. szám, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, az 13831 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLET – TERMÉK TÁROLÓ kiépítéseügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.

Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,

KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2015.07.09.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a Kósa Sándor és Kósa Ida, Ada, Új utca 3/B alatti lakosok, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 245/2 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLET (II) – TERMÉK TÁROLÓ kiépítéseügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.

Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,

KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2015.07.09.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a Gulyás Szabolcs, Ada, Zentai út 67. szám, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a a Zentai út 67, az 713 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken FEDETT TÁROLÓ kiépítéseügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.

Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,

KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2015.04.21

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot SAMU ZSUZSANNA, Ada, Lenin utca 67. szám alatti lakos, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Halász József utca 11. szám alatt, a 2458 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, LAKÓÉPÜLET RÉSZÉNEK FODRÁSZSZALONNÁ MINŐSÍTÉSE ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2015.02.20.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében KRUNC ATTILA, Ada, és JUHÁSZ RÓZSIKA, Mohol beruházói részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a nenad Dudvarski utca 11. szám alatt, az 5198/6 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, MELLÉKÉPÜLET – tároló és garázs ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET – birkaistálló építése ügyében.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLY


2015.02.04.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot KRUNC ATTILA, Ada, és JUHÁSZ RÓZSIKA, Mohol, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a nenad Dudvarski utca 11. szám alatt, az 5198/6 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, MELLÉKÉPÜLET – tároló és garázs ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET – birkaistálló építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2015.01.09.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében az adai LPО Kft., Ada, November 29. utca sz. n., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán,a November 29. utca sz. n. cím alatt, a 3818 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken FOLYÉKON ARGON ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TELEPHELY kiépítése ügyében.


2014.12.31.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai LOP Kft., Ada, November 29. utca sz. n., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a November 29. utca sz. n. cím alatt, a 3818 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken FOLYÉKON ARGON ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TELEPHELY kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2014.12.24.


2014.12.24.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében az adai T-1 ABRAZIV” Kft., Ada, Zentai út sz. n., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a Zentai úton, a 705 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken TERMELŐCSARNOK kiépítése ügyében.


2014.12.24.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében GULYÁS SZABOLCS, Ada, Jovan Sterija Popoviтyá utca 13. szám alatti lakos, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a Zentai út 67 szám alatt, a 713 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, ÁRÚRAKTÁR építése ügyében.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLY


2014.12.12.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot GULYÁS SZABOLCS, Ada, Jovan Sterija Popoviá utca 13. szám alatti lakos, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Zentai út 67 szám alatt, a 713 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, ÁRÚRAKTÁR építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2014.12.12.

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08.és 41/09. számok) 64. szakaszának 3. bekezdése, és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadási eljárásának lefolytatására illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 14/2006. szám) alapján, mégpedig a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 320-11-03978/2014-14 számú 2014.12.09-ei jóváhagyása alapján,
Ada község polgármestere 2014.12.11-én meghozta a

HATÁROZATOT
NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL AZ ADA KÖZSÉGBELI ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA
és közzéteszi a

HIRDETÉST
A NYILVÁNOS ÁRVERÉSRŐL AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA

I.

– A nyilvános árverés tárgya –

    1. Ada község polgármestere közzéteszi a hirdetést a nyilvános árverésről az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására Ada községben, a következő kataszteri községekben:

KK A nyilvános árverés száma Terület
(ha, ár, m2)
Kikiáltási ár
(din/ha)
Letét
(din) 20%
A bérlet
időtartalma(év)
Ada 1 0,0874 27.200,00 475,45 2
Ada 2 0,1847 25.600,00 2
Mohol 3 0,4427 27.200,00 2
Mohol 4 0,2853 25.600,00 2
Mohol 5 0,3849 27.200,00 2
Mohol 6 0,7631 30.400,00 2
Mohol 7 0,0217 27.200,00 2
Völgypart 8 0,0402 25.600,00 2
Völgypart 9 2,0588 30.400,00 2
Völgypart 10 1,2635 25.600,00 2
ÖSSZESEN 5,5323
 • A licitlépcső 1.000,00 dinár.2. Betekintés a dokumentációba: a kataszteri községek szerinti kataszteri parcellák grafikus ábrázolása, valamint a bérbeadás tárgyát képező parcellák nyilvános árverés (komplexumok) szerint alakított listája Ada község épületének 22-es számú irodájában minden munkanapon 8,00-tól 14,00 óráig tekinthető meg. Kapcsolattartó személy: Igor Erdeljan, tel: (024) 852-106 – mellék: 122.3. A hirdetésben említett földterület a látott állapotban kerül bérbeadásra, és a bérlő nem hivatkozhat annak fizikai hiányosságaira.4. A bérbe adandó földterületeket az alábbi időpontokban lehet megtekinteni:KK Ada és KK Mohol, 2014.12.22-én 8,00 órától,
  KK Völgypart, 2014.12.22-én 8,00 órától.5. Amennyiben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverés útján való bérbeadásáról szóló hirdetés kiírása után a hirdetésben említett területek méretében bármilyen törvényes alapon változás következik be, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának további folyamatát csak az így meghatározott területekre vezetik le.
  6. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadása alapján fellépő összes költséget a bérlő fedezi.
  7. A hirdetésben szereplő földterületeket kizárólag mezőgazdasági termelésre lehet bérbe venni, más célra nem használhatók.
  8. A hirdetésben szereplő földterületek nem adhatók albérletbe.

II.

– A nyilvános árverésre való jelentkezés feltételei –

    1. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésén való részvételre joguk van:
– Jogi és természetes személyeknek – akik szerepelnek a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában és aktív státusuk van.
2. Az ajánlattevő azt, hogy megfelel a nyilvános árverésre való jelentkezés feltételeinek, az alábbi dokumentációval igazolja:
– a természetes személy személyigazolványának fénymásolata vagy leolvasott személyigazolványa csippes személyigazolvány esetén, illetve a jogi személy kivonata a gazdasági jegyzékből (nem régebbi a hirdetés megjelenésének napjától számított hat hónapnál),
– fénymásolata a bizonylatnak az aktív státusról a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában a folyó évből.

3. Az ajánlattevők kötelesek a nyilvános árverés kezdete előtt az e fejezet 2. pontja szerinti eredeti dokumentumokat betekintésre eljuttatni a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottsághoz. A legjobb ajánlatot tevő köteles a nyilvános árverés jegyzőkönyvének lezárását követően az e fejezet 2. pontja szerinti eredeti dokumentumokat átadni a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottságnak.

4. Az ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselője köteles részt venni a nyilvános árverésen, ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy elállt a nyilvános árveréstől.

5. A meghatalmazott képviselő a nyilvános árverés megkezdése előtt köteles az illetékes szerv részéről hitelesített meghatalmazást eljuttatni a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottsághoz. A meghatalmazott képviselő a nyilvános árverésen csak egy ajánlattevőt képviselhet.

6. Az ajánlattevők kötelesek a jelentkezési lappal együtt átadni a bizonylatot a letét befizetéséről a hirdetés I. pontjában található táblázatban meghatározott pontos dinár összegben,
minden nyilvános árverésre külön, Ada Község Közigazgatási Hivatalának folyószámlájára: 840-785804-10, modell: 97, hivatkozási szám: 77-201, a befizetés célja:________számú árverés letéti díja.

7. A befizetett letétet a legkedvezőbb ajánlatot tevőn kívül minden más ajánlattevő a nyilvános árverést követően visszakapja. A legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a befizetett letétje beleszámítódik az évi bérletbe. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevő eláll az ajánlatától, a letétet nem kapja vissza. A letétet az az ajánlattevő sem kapja vissza, akit rendbontás és fegyelmezetlenség miatt a Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottság határozattal távolíttat el a nyilvános árverésről.

8. Amennyiben a kilicitált ár meghaladja a kikiáltási ár kétszeresét, az árverést folytatni kívánó ajánlattevőknek a letétet ki kell egészíteniük a kilicitált ár 50%-áig. Az árverés a letét befizetését követően folytatódik.
9. A nyilvános árverés akkor lesz megtartva, ha legalább egy jelentkezési lapot idejében átadnak.
10. Azoknak a jogi és természetes személyeknek nincs joguk részt venni az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésében, amelyek/akik nem tartották be a korábbi vagy a jelenlegi állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérléséről szóló szerződésekben felsorolt összes kötelezettségüket, valamint akadályozták a mezőgazdasági földterület birtoklását vagy megzavarták az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási folyamatának valamely szakaszát.

III.

– A nyilvános árverésre való jelentkezéshez szükséges dokumentáció –

    • jelentkezési űrlap (teljes egészében kitöltve és aláírva),
• bizonylat a letét befizetéséről,
• a természetes személy személyigazolványa, illetve a jogi személy kivonata a gazdasági jegyzékből (nem régebbi a hirdetés megjelenésének napjától számított hat hónapnál),
• bizonylat az aktív státusról a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában a folyó évből.

A jelentkezési űrlap Ada Község Közigazgatási Hivatala Felszabadulás tér 1. szám alatti épületének 22-es számú irodájában minden munkanapon 8,00-tól 18,00 óráig vehető át. Szükséges, hogy az ajánlattevő idejében megismerkedjen a jelentkezési űrlap tartalmával.

A hirdetésre való jelentkezést lepecsételt borítékban kell átadni, amelyen kötelezően állnia kell:
Az elején:

 • Ada község, Felszabadulás tér 1.,
 • Állami Tulajdonú Mezőgazdasági Földek Bérbeadására Vonatkozó Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottság
 • A nyilvános árverés száma_______ (feltüntetni a KK-t is)

A hátulján:

 • Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/megnevezése, valamint címe

A hirdetésre való jelentkezéssel át kell adni a felsorolt dokumentációt is.

IV.

– Jelentkezési határidő –

    A jelentkezési dokumentumok átadásának határideje 2014. 12. 26-án 14,00 óra.
Kellő időben érkezettnek azok a jelentkezések tekintendők, amelyek a megadott határidőig beérkeznek az Adai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójába, a beérkezés módjától függetlenül.
A hiányos és késve érkező jelentkezések nem lesznek figyelembe véve.

V.

– Nyilvános árverés –

    A hirdetés I. pontjában felsorolt földterületek bérbeadásának nyilvános árverése Ada község épületében lesz megtartva, Felszabadulás tér 1, éspedig:
1. KK Ada, KK Mohol, KK Völgypart 2014.12.29-én, 9,00 órai kezdettel.

VI.

– A haszonbér kifizetése –

    A haszonbért az árverés napján átszámoljuk euróba a Szerb Nemzeti Bank érvényes középárfolyama szerint.
A haszonbért előre, dinár ellenértékében kell fizetni, a Szerb Nemzeti Bank befizetés napján érvényes középárfolyama szerint.

VII.

– A fizetés biztosítékai –

    A legkedvezőbb ajánlatot tevő köteles a határozat hatályba lépésétől számított 10 (tíz) napon belül a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumnak, az Adai Községi Közigazgatási Hivatalon keresztül eljuttatni a bizonylatot a haszonbér befizetéséről, az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásáról szóló határozatban megállapított összegben, levonva belőle a letét összegét.
Azokra a szerződésekre, amelyeknek határideje egy évnél hosszabb, a bérlőnek a haszonbért a következő évre legkésőbb folyó év szeptember 30-áig kell befizetnie, az első évi befizető lap mellé pedig mellékelnie kell a következőket is:

• a kereskedelmi bank jótállását a mezőgazdasági földterület egyéves bérletének összegében, vagy
• szerződést a kezességről (jogi személy), vagy
• bizonylatot a letét befizetéséről, egy évi haszonbér összegben, a haszonbér fizetésének biztosítékaként, amely rendszeres fizetés esetén a bérlet utolsó évének haszonbéreként lesz elszámolva.

Amennyiben a bérlő nem adja át a jelen pont 2. bekezdésében említett befizető lapot, a szerződés felbontásra kerül, a haszonbér pedig a fizetést biztosító eszközökből lesz megfizettetve.

A jelen határozatot közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, az Adai Községi Közigazgatási Hivatal és a helyi irodák hirdetőtábláin, továbbá a www.ada.org.rs weboldalon azzal, hogy a jelentkezési határidőt Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számolják.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-5-186/2014-02                                                        Bilicki Zoltán s.k.
Kelt: 2014.12.11.                                                                        ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE


2014.12.12.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai T-1 ABRAZIV” Kft., Ada, Zentai út sz. n., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Zentai úton, a 705 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken TERMELŐCSARNOK kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY