Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru (Sl. glasnik RS”,br.36/2015, 44/2018 – dr.zakon i 95/2018) jesu dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika i predmet i obim provere. Obrasci kontrolnih lista se primenjuju u postupku redovnog inspekcijskog nadzora ( po istim će se vršiti nadzor u određenom broju ustanova od oktobra školske/radne 2018/2019. godine).