Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Szám: 320-14/2022-02
Kelt: 2022.06.20-án

 

 

KÖZFELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2023. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI
JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20. és 63/21 szám) összhangban Ada Község Polgármestere   KÖZFELHÍVÁST ír ki, melyben értesíti

  • a tanintézményeket – iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 100 hektár nagyságban
  • az állami alapítású felsőoktatási intézményeket – egyetemeket és tudományos intézeteket , a büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra  tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 1000 hektár nagyságban
  • az erdészeti szakágban bejegyzett, állami tulajdonú jogi személyeket (a továbbiakban: intézmények)

hogy 2022. október 31-ig az Ada község területén lévő állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2023. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása céljából nyújtsák be a szükséges iratanyagot.

Szükséges dokumentáció:

  • A jogi személy felelős személye által aláírt, a térítésmentes használat megvalósítása iránti kérelem;
  • Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve jogi személy esetén, a gazdasági jegyzék kivonata (mely hat hónapnál nem régebbi), ami bizonyítja, hogy az alapító a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, vagy a helyi önkormányzati egység.
  • tudományban, oktatásban, szociális védelemben, mezőgazdaságban és igazságügybent illetékes minisztérium minisztérium nyilatkozata, amelyből megállapítható a kérelmező jogállása a térítés mentes földhasználati jog gyakorlása feltételeinek megállapítása érdekében.

 

A kérelmezők a jelen közfelhívásba foglalt szükséges iratanyagot hitelesítetlen másolat formájában nyújtják be, melyeknek azonban egyértelműen olvashatónak kell lennie, emellett A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottság(továbbiakban Szakbizottság) fenntartja azon jogát hogy szükség esetén az illető bizonyító okirat eredetijének vagy hitelesített fénymásolatának benyújtását követelje.

A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala (Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.ada.org.rs.

A jelen Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje: 2022. október 31. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Szakbizottság felbontatlanul küldi vissza a pályázónak.

A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai küldeményként zárt borítékban kell az A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottságnak a következő címre küldeni: Ada Község Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya , Felszabadulás tér 1, 24430 Ada, a borítékon feltüntetve: „Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2023. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása”. A boríték hátoldalán a kérelmező nevét kell feltüntetni.

 

A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, a laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt.

 

A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin.

 

Ada község polgármestere

Bilicki Zoltán s.k.

 

ŰRLAP