JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE ADA ZA 2025. GODINU

Zahtev PPZ stočar za 2024 novi

Zahtev PPZ infrastruktura za 2025

Izjava za proveru podataka

Izjava pravno lice 2024

Izjava fizičko lice 2024

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály
Szám: 320 – 11/ 2024-06
Kelt: 2024.06.26-án

KÖZFELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2025. ÉVI ELŐBÉRLETI JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 – m.törv., 41/09, 112/2015, 80/2017. és 95/18-m.törv. számok), és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. 133/2020, 63/21 és 63/23 számok) összhangban az Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, Rendezése és Használata Évi Programjának Kidolgozásával Megbízott Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)  KÖZFELHÍVÁST ír ki minden természetes és jogi személy számára, melyben értesíti

–  az állami tulajdonú mezőgazdasági területen található öntöző- és lecsapoló rendszer, halastó, mezőgazdasági objektum, üvegház, fóliaház, többéves ültetvény (termőképes gyümölcs- és szőlőültetvény) tulajdonosait, akik/amelyek bejegyzett mezőgazdasági termelők és legkevesebb 3 évig aktív státusszal rendelkeznek (a továbbiakban: mezőgazdasági infrastruktúra)

– a jószágtulajdonosokat akik ezen jószágok tartásra szolgáló létesítmények tulajdonosai vagy bérlői, mely objektumok annak az önkormányzatnak a területén találhatók ahol az előbérleti jog megvalósul, akik/amelyek bejegyzett mezőgazdasági termelők és legkevesebb 1 évig aktív státusszal rendelkeznek (a továbbiakban: állattenyésztés)

hogy 2024. október 31-ig az Ada község területén lévő állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2025. évi előbérleti jogának bizonyítására küldjék meg a szükséges dokumentációt.

AZ ELŐBÉRLETI JOGOT BIZONYÍTÓ DOKUMENTÁCIÓ

 1. Mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapulóelőbérleti jog érvényesítéséhez szükséges dokumentáció:
 2. A fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által aláírt, mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapuló, előbérleti jog elismerése iránti kérelem,
 3. Bizonyíték a mezőgazdasági infrastruktúra feletti tulajdonjogról:
 4. a) Kivonat a mezőgazdasági ingatlanok nyilvántartásából, amely be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba és/vagy
 5. b) leltárlap és könyvelési dokumentáció, aláírva és hitelesítve a számvitelről szóló törvénnyel összhangban a jogi személyre, a mezőgazdasági infrastruktúrára, amely nincs bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba, illetve építéso, illetve használati engedély (a kérelmező adja át) és/vagy
 6. c) A mezőgazdasági ügyekben illetékes minisztérium jóváhagyása a 2006. júliusa után létesített infrastruktúra-beruházásra a kataszteri parcellákon, illetve parcella részeken, amelyek kezelője a létesítéskor a minisztérium volt, illetve a fizikai- (a kérelmező) és azon jogi személy közötti adás-vételi szerződés, amely a mezőgazdasági infrastruktúrát az akkor érvényes előírásokkal összhangban kiépítette
 7. A Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség jegyzőkönyve.

 

 1. Az állattenyésztési tevékenységen alapuló előbérleti jog érvényesítéséhez szükséges dokumentáció:
 2. A fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által aláírt, állattenyésztésen alapuló előbérleti jog elismerése iránti kérelem,
 3. Bizonyíték, hogy a természetes, vagy a jogi személy a háziállatok tulajdonosa, és az állattartásra szolgáló objektumok tulajdonosa, vagy bérlője, a megállapított számosállat-számmal:
 4. Bizonylat a számosállat-számról, amelyet a Beograd-Zemun Mezőgazdasági Intézet ad ki (kivéve a lovakra, amelyet a Beograd-Zemun Mezőgazdasági Egyetem ad ki), illetve a VAT területére az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem – állattenyésztési tanszék – az állatokra, amelyek benne vannak a törzskönyvezési rendszerben;

б) A Köztársasági mezőgazdasági felügyelő jegyzőkönyve – az állatokra, amelyek nincsenek benne a törzskönyvezési rendszerben.

3.Egyéb személyekkel kötött, hivatalos szerv által hitelesített földbérleti szerződések azokra a földekre melyek azon önkormányzat területén találhatók ahol a kérelem átadásra kerül.

 1. A kérelmező nyilatkozata, hogy beleegyezik az általa adott adatok ellenőrzésébe az illetékes szerveknél, amely elengedhetetlen a közfelhívás realizálásához;

5.A kérelmező fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által – a teljes anyagi, szabálysértési és bűnvádi felelősség tudatában – aláírt nyilatkozata, amellyel igazolja, hogy minden bizonyítékot átadott, mely az adott önkormányzat területén bérelt mezőgazdasági földekre vonatkozik, valamint a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló személyek listáját(a jogi személy megnevezését a jogi személy számával /ill. a fizikai személy kereszt-és vezetknevét, a rokonsági kapcsolat megnevezését és a személyi számot).

Fizikai személyek és vállalkozók esetében jogi összeköttetésben álló személynek minősül: házastárs, élettárs, vér szerinti rokonok (nagyapa, nagymama, unokák, anya, apa, gyerekek), sógorság a rokonság második fokáig (meny, vej, após, anyós), örökbefogadó szülő és örökbefogadott gyermek, ha lakóhelyük azonos, jogi személyek esetén összeköttetésben álló személynek minősül: a jogi vagy fizikai személy, melynek legkevesebb 25% részesedése van a tőkében, a szövetkezeteknél pedig összeköttetésben álló személynek minősül: a természetes személy – szövetkezeti tag .

A teljes dokumentációnak, amely ez a felhívás alapján kerül beadásra,  ugyanarra a jogi vagy természetes személyre kell szólnia, aki/amely lehet a bejegyzett gazdaság  hordozója vagy tagja, valamint az okmányokat kiállító illetékes hatóságnak által hitelesítettnek  és aláírtnak kell lennie.

Minden infrastruktúra alapú előbérleti jog megszerzésében érdekelt személy kötelessége, hogy időben, de legkésőbb 2024. szeptember 1-ig kérvényezze a Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség kiszállását.

A Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség jegyzőkönyve része a dokumentációnak amelyet 2024. október 31-ig kell átadni és kötelezően tartalmazza az összes kataszteri parcella, vagy parcellarész pontos listáját, melyeken meg van állapítva az öntöző- és lecsapoló rendszer, halastó, mezőgazdasági objektum, üvegház, fóliaház funkcionális volta, és a többéves ültetvény termőképessége.

Az állattenyésztési alapú előbérleti jog gyakorlásában érdekelt személyek kötelesek a kiszállás iránti kérelmet kellő határidőben, de legkésőbb 2024. szeptember 1-ig benyújtani a Köztársasági Állategészségügyi Felügyelőséghez.

Ha egy természetes vagy jogi személy több fajta állat tulajdonosa, minden állatfajtáról külön igazolást nyújt át, illetve a jelen felhívás II. része 2. pontja szerinti jegyzőkönyvet. A köztársasági állategészségügyi felügyelő jegyzőkönyvben határozza meg a kérelmező összes egyedére a feltételes egyedek számát, amelyet a talált állapot, illetve az állatok értékesítéséről, vágásra történő átadásáról és átadásáról szóló okmánya alapján számít ki, nevezetesen: minden tenyészállatra, hízómarha hizlalásra és tojástyúkok fogyasztási célú tojás hasznosítására (tojástermelés) – a jegyzőkönyvkészítés napjához képest előző egy év, hízósertésre – az előző 6 hónap a jegyzőkönyvkészítés napjához képest, hízóbárányok és gidák esetében – a jegyzőkönyvkészítés napjához képest az előző 4 hónap, brojlercsirkék esetében – a jegyzőkönyvkészítés napjához viszonyítva az előző 45 nap, legfeljebb a tartó létesítmény kapacitásáig.

Azon személyek számára, akik eleget tesznek  az állattenyésztésen alapuló előbérlet feltételeinek ezen felhívás szerint, A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozása folyamán a földterületek kiosztása úgy történik, hogy a megállapított számosállat-szám alapján kiszámolt mezőgazdasági terület, csökkentve lesz a Mezőgazdasági földekről szóló törvény 64a szakasza 17. bekezdésében leírtakkal összhangban. A Mezőgazdasági földekről szóló törvény 64a szakasza 17. bekezdésének minden korlátozása (szerződés más személyekkel, mezőgazdasági földtulajdon, kapcsolódó személyek mezőgazdasági földterület tulajdonjoga, állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadása) annak az  önkormányzatnak a területére vonatkozik ahol az objektum, illetve az állatok találhatók.

Amennyiben egy kataszteri parcellának a területe bármilyen jogalapon megváltozik, az előbérleti jog alapján történő bérbeadás csak az így megállapított területre lesz lefolytatva.

Az egy évnél hosszabb bérleti idő esetén, az első évi haszonbér befizetése mellett, a bérleti szerződés megkötéséhez  mellékelni kell a fizetés biztosítékainak eszközeit is, ami lehet: a kereskedelmi bank jótállása a mezőgazdasági földterület egyéves bérletének nagyságában, vagy kezességről szóló szerződés a Minisztérium és egy jogi személy mint kezes között , vagy bizonylat letét befizetéséről a haszonbér fizetésének biztosítékaként, egy évi haszonbér összegében, amely rendszeres fizetés esetén a bérlet utolsó évének haszonbéreként lesz elszámolva.

A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala (Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.ada.org.rs.

A Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje: 2024. október 31. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Bizottság felbontatlanul küldi vissza a pályázónak.

A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai küldeményként, zárt borítékban az Ada Község Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya címére: Felszabadulás tér 1, 24430 Ada küldeni, a borítékon feltüntetve: „Mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapuló 2025. évi előbérleti jog iránti kérelem” vagy „Állattenyésztési tevékenységen alapuló 2025. évi előbérleti jog iránti kérelem”, Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, Rendezése és Használata Évi Programjának Kidolgozásával Megbízott Bizottságnak. A boríték hátoldalán a kérelmező cég- vagy személy nevét kell feltüntetni.

A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, a laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt.

A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin.

Miladin Miricki s.k.

Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek

Védelme, Rendezése és Használata

Évi  Programjának Kidolgozásával

Megbízott Bizottság  elnöke

Dušan Civrić s.k.

Osztályvezető