ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

OДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Име и презиме Послови е-маил контакт телефон
ХАЈНАЛКА РУШАК ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ rusakh@ada.org.rs 24/852-106 лок. 213

I. МАТИЧНЕ КЊИГЕ КАО ОСНОВНЕ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЛИЧНОМ СТАЊУ ГРАЂАНА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ РС

Овлашћено лице Матично подручје за које је овлашћен за вођење матичних књига е-маил контакт телефон
МОНИКА БАЛИНД
Матичар
АДА
Начин приступа: електронски или на упит
monika@ada.org.rs 024/852-106 лок. 141
КОРНЕЛИА ПАСТОР
Заменик матичара
АДА
Начин приступа: електронски или на упит
p.kornelia@ada.org.rs 024/852-106 лок. 141
ГОРДАНА МИШКОВИЋ
Матичар
МОЛ Начин приступа:
електронски или на упит
maticarmol@ada.org.rs 024/861-530
МИРЕЛА РАДАШИН
Заменик матичара
МОЛ Начин приступа:електронски или на упит maticarmol@ada.org.rs 024/861-530

II. АЖУРИРАЊЕ БИРАЧКИХ СПИСКОВА

Овлашћено лице Послови е-маил контакт телефон
КРИСТИАН ХОДИК Ажурирање дела ЈБС и дела ПБС НМ за општину Ада
Начин приступа::непосредним увидом,електронски или упит
hkristian@ada.org.rs 024/852-106 лок. 129

III. ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Име и презиме Послови е-маил контакт телефон
БРАНИСЛАВ ХАЛГАШЕВ евиденција избеглих, прогнаних и интерно расељених лица
Начин приступа: упит
bhalgasev@ada.org.rs 024/852-106 лок. 134

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шеф одељења – Душан Циврић – dusan.civric@ada.org.rs

Назив службене евиденције Начин приступа Лице овлашћено за вођење и приступ службеним евиденцијама Контакт подаци
Водна књига Упит Ласло Апро laci@ada.org.rs
тел. 024/852-106 лок.34
Промене наменене пољопривредног земљишта Упит Бранислав Халгашев bhalgesev@ada.org.rs
024/852-106

РЕФЕРАДА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив службене евиденције Начин приступа Лице овлашћено за вођење и приступ службеним евиденцијама Контакт подаци
Евиденција о поступцима јавних набавки за потребе општине Ада Упит Атила Кош

Арпад Кош

attila.koos@ada.org.rs
karpi@ada.org.rs
тел 024/852-106 лок. 35факс 024/853-342

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шеф одељења – Атила Волфорд – atila@ada.org.rs

1. Одсек за комуналне послове, урбанизам и грађевинарство

Назив службене евиденције Начин приступа Лице овлашћено за вођење и приступ службеним евиденцијама Контакт подаци
Назив службене евиденције Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Назив службене евиденције Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Грађевинска дозвола Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Пријава радова Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Пријава темеља Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Пријава у конструктивном смислу Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Употребна дозвола Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Решење о рушењу објеката Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Етажирање објеката Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације Упит Хенриета Терек objedinjenap@ada.org.rs
024/852-106
Озакоњење бесправно изграђених објеката Упит Корнелиа Волф wolfkora@ada.org.rs
024/852-106
Инвалидске паркинг картице Упит Милва Петров milva@ada.org.rs
024/852-106

2. Одсек за заштиту животне средине

Назив службене евиденције Начин приступа Лице овлашћено за вођење и приступ службеним евиденцијама Контакт подаци
Процена утицаја на животну средину Упит Милва Петров milva@ada.org.rs
024/852-106
Дозволе за управљање отпадом Упит Милва Петров milva@ada.org.rs
024/852-106

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДИ ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Шеф Одељења за локалну пореску администрацију
Марија Поповић
e-mail: maja.popovic@ada.org.rs

Назив службене евиденције Службена евиденција обвезника е-маил телефон
Александар Телечки Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге taleksandar@ada.org.rs 024/852-106 лок.140
Александар Телечки Накнада за коришћење грађевинског земљишта taleksandar@ada.org.rs 024/852-106 лок.140
Александар Телечки Самодопринос taleksandar@ada.org.rs 024/852-106 лок.140
Александар Телечки Накнада за заштиту и унапређивање животне средине taleksandar@ada.org.rs 024/852-106 лок.140
Корнелија Киш Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге kiskornelia@ada.org.rs 024/852-106 лок.140
Корнелија Киш Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору kiskornelia@ada.org.rs 024/852-106 лок.140

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Шеф одељења – Тамара Панић – tamara@ada.org.rs

Назив службене евиденције Начин приступа Лице овлашћено за вођење и приступ службеним евиденцијама Контакт подаци
Попис имовине у јавној својини Општине Ада Упит Тамара Панић tamara@ada.org.rs
024/852-106