Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada község 

ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Szám: 320-12/2021-02
Kelt: 2021.06.25-én 

 

 

KÖZFELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI
JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. és 133/20. szám) összhangban Ada Község Polgármestere  KÖZFELHÍVÁST ír kimelyben értesíti  

  • a tanintézményeket – iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra  tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 100 hektár nagyságban 
  •  az állami alapítású felsőoktatási intézményeket – egyetemeket és tudományos intézeteket , a büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra  tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 1000 hektár nagyságban   
  • az erdészeti szakágban bejegyzett, állami tulajdonú jogi személyeket (a továbbiakban: intézmények) 

hogy 2021. október 31-ig az Ada község területén lévő állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2022. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása céljából nyújtsák be a szükséges iratanyagot. 

Szükséges dokumentáció: 

  1. A jogi személy felelős személye által aláírt, a térítésmentes használat megvalósítása iránti kérelem;  
  1. Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve jogi személy esetén, a gazdasági jegyzék kivonata (mely hat hónapnál nem régebbi), ami bizonyítja, hogy az alapító a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, vagy a helyi önkormányzati egység. 

 

A kérelmezők a jelen közfelhívásba foglalt szükséges iratanyagot hitelesítetlen másolat formájában nyújtják be, melyeknek azonban egyértelműen olvashatónak kell lennie, emellett A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottság(továbbiakban Szakbizottság) fenntartja azon jogát hogy szükség esetén az illető bizonyító okirat eredetijének vagy hitelesített fénymásolatának benyújtását követelje.  

A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala (Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.ada.org.rs. 

A jelen Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje:2021. október 31. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Szakbizottság felbontatlanul küldi vissza a pályázónak. 

A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai küldeményként zárt borítékban kell az A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottságnak a következő címre küldeni: Ada Község Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya , Felszabadulás tér 1, 24430 Ada, a borítékon feltüntetve: „Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2022. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása”. A boríték hátoldalán a kérelmező nevét kell feltüntetni. 

 

A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, alaci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt. 

 

A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin. 

 

 

Ada község polgármestere 

        Bilicki Zoltán s.k. 

ŰRLAP