Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2020 szám) alapján, 

aAda Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2021.01.08án 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

 

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak 

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására 

 

 

 1. NYILVÁNOSPÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖKKERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL. 

 

 1. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGEAZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 

Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására еzen pályázaton keresztül 5.310.000,00 dinárt tesz ki. 

 

 1. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

 

аegyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken: 

 

 • kultúra  
 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem 
 • ifjúság 
 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás 
 • sport és rekreáció 
 • környezet- és állatvédelem 
 • mezőgazdaság 

 

 1. FELTÉTELEK,MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE 

A pályázaton azon egyesület vehet részt: 

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek, 
 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén, 
 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért; 
 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző  költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző  évben; 
 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt. 

 

 1. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az eszközökre a 2021.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.  

 

 1. KÖTELEZŐPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ: 
 1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap), 
 2. a program részletes leírása
 3. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról 
 4. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása. 

 

 1. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSMÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapotkötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ”Nyilvános pályázat – nem felbontandó”, postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.  

 

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre: 

Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada. 

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.  

További tájékoztatásért hívható telefonszám024/852-106, 129-es mellék. 

 

 1. A PÁLYÁZATRAVALÓJELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE 

 

 

A pályázat átadásának határideje 2021.01.25. 

 

 

A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsoramelyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község  hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg. 

 

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza megA Községi Tanács döntése végleges. 

 

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2020аs év folyamán eszközöket ítélt oda programjai társfinanszírozására, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számoltak be legkésőbb 2021. január 15-igérvénytelennek tekintődnek. 

 

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra.  A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.  

 

A 2021. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik. 

 

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2022. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a Jelentés programok megvalósításáról és aelköltött eszközökről еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/201szám), melyhez mellékelni kell az eszközök  rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat. 

 

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton. 

 

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról. 

 

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada Község  

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  

Ada Község költségvetéséből egyesületek 

részére kifizetendő eszközök odaítélésének 

eljárását lefolytató bizottság                                                                                       

Szám: 020-6-1/2021-03                                                                 Bilicki Zoltán 

Kelt: 2021.01.08án                                                                        BIZOTTSÁG ELNÖK 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP