Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal, az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017,95/2018, 113/2017 – m.törv., 95/2018- m.törv. és 86/2019-m.törv. számok) 4. és 94. szakasza, valamint az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben levő munkahelyek betöltéséről, a belső és a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016. szám) 12. és 13. szakasza alapján, kihirdeti a

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
VÉGREHAJTÓI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE
AZ ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN

I. A szerv, amelyben a munkahelyet betöltik:
Adai Községi Közigazgatási Hivatal, Ada, Felszabadulás tér 1.

II. A munkahely, amelyet betöltenek:

1. Munkahely az ADA KKT munkatestületei, bizottságok, tanácsok és egyebek adminisztratív-technikai feladatainak ellátására, valamint Ada Község Hivatalos Lapja szerkesztésére és megjelentetésére – főelőadó titulus – egy végrehajtó.

Munkaleírás:
Adminisztratív és technikai feladatokat lát el a Községi Képviselő-testület munkatestületei, a tanácsok, a bizottságok és más községi testületek számára, nevezetesen: üléseken való részvétel és jegyzőkönyvek vezetése; jegyzőkönyv és a jegyzőkönyvi kivonatok elkészítése; részvétel a döntések kidolgozásában és kézbesítésében; az ülések audio- és videofelvételeinek rögzítése és archiválása és a tárgyak archiválása, valamint a tárgyak formálása; az ülések dokumentációjának rendezése stb.
Adminisztratív és technikai feladatokat lát el az Ada Község Hivatalos Lapjának szerkesztésével, megjelentetésével és kiadásával kapcsolatban; tárgyak formálása; az eredeti szövegek kézhezvétele közzététel céljából – írásos és elektronikus formában; a fogadott anyagok fordításra küldése; a hivatalos lap mintapéldány helyességének ellenőrzése; gondoskodás a hivatalos lap nyilvántartásáról; tárgyak archiválása; együttműködés a hivatalos lap főszerkesztőjével.
Ellátja az egyéb feladatokat a munkaköre keretében, a KKT elnökének és titkárának, a polgármesternek, a KKH főosztályvezetőjének és a szakszolgálat vezetőjének meghagyása nyomán.

A munkahely betöltésének feltételei:
Négyéves középfokú végzettség, letett államvizsga; legalább három év munkatapasztalat a szakmában, a magyar nyelv és írásmód ismerete, számítógépes munka ismerete (MS Office csomag és internet) .

A szakmai felkészültség, tudás és készség, amelyet ellenőrizünk a kiválasztási eljárásban:
Az Ada község statútumának, a Községi Képviselő-testület ügyrendjének, a magyar nyelvnek ismerete, stb – szóbeli; a számítógépes munka ismerete – gyakorlat (számítógépen való munka).

III. A munkavégzés helye:
Ada, Felszabadulás tér 1. 1.

IV. A cím, amelyre a jelentkezéseket be kell nyújtani:
Ada község, Ada, Felszabadulás tér 1. „a nyilvános pályázatra” megjelöléssel.

V. A nyilvános pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy:
Varga Lívia, tel: 024/ 852-106 mellék 129.

VI. Feltételek a munkahelyen való munkavégzéshez:
A Szerb Köztársaság
állampolgára; nagykorú; az előzőekben nem szűnt meg a munkaviszonya állami
szervben, illetve az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység
szervében, a munkaviszonyból eredő kötelezettség súlyos megsértése miatt, nem volt jogerősen hat hónapnál hosszabb
ideig tartó börtönbüntetésre ítélve.

VII. A nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje:
A nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje 15 nap. A határidő a nyilvános pályázat Ada község internetes oldalán, valamint Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelentetése, valamint a kihirdetett nyilvános pályázatról szóló értesítésnek a Kurir napilapban való megjelentetése napjának másnapjától kezdődik.

VIII. A bizonyítékok, amelyeket a nyilvános pályázatra való jelentkezés mellé kell csatolni:
Jelentkezést az életrajzzal és az eddigi munkatapasztalat felsorolásával; állampolgársági bizonylat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; születési anyakönyvi kivonat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; bizonylat, hogy nem volt elítélve hat hónapnál hosszabb börtönbüntetésre; oklevél eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát, amellyel bizonyítja a szakképzettségét; az állami szervekben a munkához szükséges letett szakvizsgáról szóló bizonyíték eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát; a szakmában a munkatapasztalatról szóló bizonyíték eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát (bizonylatok, végzések és egyéb aktusok, amelyekből látható, milyen munkahelyen, és végzettséggel, valamint időszakban szerezte a munkatapasztalatot).

Minden bizonyítékot eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban kell mellékelni, amely a községben,vagy a közjegyzőnél lett hitelesítve.

IX. A munkaviszony tartama:
A tárgyi munkahelyere a munkaviszony meghatározatlan időszakra szólóan létesül.

X. A választási eljárás lefolytatásának helye, napja és időpontja:
A jelölteknél, akiknek a jelentkezésük határidőn belüli a pályázati anyaguk engedélyezett, érthető,teljes és amelyek mellé csatolták az összes szükséges bizonyítékot, illetve eleget tesznek a meghirdetett munkahely feltételeinek, a felsorolt készségek és tudások felmérésre kerülnek, amelyeket a kiválasztás eljárásában értékelnek,éspedig tudásfelmérés, illetve a számítógépes munka ismerete – gyakorlat (számítógépen való munka – MS Office), amelyre 2020.08.21-én 9,00 órai kezdettel kerül sor, Adán, a Felszabadulás tér 1. szám alatt , amiről a jelölteket írásban fogjuk tájékoztatni, a jelentkezésen megadott elérhetőségen (telefonszám, és cím).

MEGJEGYZÉS:
Azok a pályázók, akik először létesítenek munkaviszonyt állami szervben, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati egység szervében, hat hónapos próbaidő alá esnek. Az államvizsga nélküli pályázók munkába állhatnak, azzal a feltétellel, hogy a vizsgát hat hónapos határidőben le kell tenniük. Az igazságügyi vizsgával rendelkező pályázó az államvizsga letételéről szóló bizonyíték helyett az igazságügyi vizsga letételéről szóló bizonyítékot mellékelik.

A határidőn kívül, nem engedélyezett, érthetetlen vagy nem teljes jelentkezéseket, és a jelentkezéseket, amelyek mellé nem csatolták a szükséges bizonyítékokat eredetiben vagy fénymásolatban, amelyet a községben, a bíróságon vagy a közjegyzőnél hitelesítettek, el lesznek vetve.

A nyilvános pályázatot az Adai Községi Közigazgatási Hivatala vezetője részéről kinevezett pályázati bizottság folytatja le.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada község honlapján és Ada Község Hivatalos Lapjában, a Szerb Köztársaság egész területén forgalmazott napilapban, azaz a Kurir-ban, pedig a nyilvános pályázat megjelentetéséről szóló értesítés és a megjelentetés internetes oldalának címe jelenik meg.

A jelen hirdetésben nyelvtani hímnemben használt kifejezések,diszkrimináció nélkül vonatkoznak a természetes nőnemű személyekre is.