A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján, A Pályázati bizottság 2020.05.29-én kiírja a

P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2019/2020 iskolaévben ítélik oda.

II.
1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda
Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 

  • a középiskola rendes tanulója,
  • lakóhelye Ada község területén van,
  • nem ismétli az évet.

2. A segélyt hallgatóknak ítélik oda
Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

  • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,
  • lakóhelye Ada község területén van,
  • nem ismétli az évet,
  • tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak.

A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:
1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)
2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás költségeire,
3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv bizonylata, útlevél, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),
4. – középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó tanévben járnak először írták be,
– hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum, melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben beírt évet először hallgatja,
5. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,
6. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)),
7. еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás öszegét

III.

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:
– a család egy főre eső jövedelme,
– az oktatással kapcsolatos költségek,

– a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények.

IV.
A pályázatok átadásának határideje 2020.06.15.
A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:
Ada Község Közigazgatási Hivatala Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg – 29-es számú iroda –
24430 Ada Felszabadulás tér 1.
A borítékon feltüntetendő: „Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata“.
Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

V.

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
VI.

A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság
Szám: 020-6-57/2020-03
Ada, 2020.05.29.

Ognjan Tomić s.k.

BIZOTTSÁGELNÖK

 

KÉRDŐÍV