А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4.  szakasza 2. bekezdése alapján, A pályázatot lefolytató bizottság 2020.05.29-én kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

Pályázat révén a 2019/2020 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye
Segélyben részesülhet az a tanuló, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • A középiskola első, második, harmadik vagy negyedik osztályának rendes tanulója,
 • Ada község területén van lakhelye,
 • A középiskola előző tanéveiben elért tanulmányi átlaga legalább 4,90, azzal, hogy az első
  osztályos középiskolásoknál az első félév eredményét vesszük figyelembe;

 

2. A tehetséges еlső, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamon tanuló FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN ALAP- illetve POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEN résztvevő hallgatók segélye
Segélyben részesülhet azon egyetemi hallgató, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • Az egyetem rendes hallgatója;
 • Ada község területén van lakhelye;
 • Egyetemi átlageredménye:

– alapképzésen Szerbiában legalább 8,50
– alapképzésen Magyarországon legalább 3,875
– mester és doktori képzésen Szerbiában legalább 9,00
– mester és doktori képzésen Magyarországon legalább 4,25

 • Nem ismételt évet a tanulmányai alatt, kivéve indokolt esetben (melyet igazolnia kell);
 • Az előző évben minden vizsgáját letette,
 • Nincs munkaviszonyban (ez a feltétel a mester és doktori képzésen résztvevő hallgatókra
  vonatkozik).

А pályázatra jelentkezhetnek azok a tanulók és hallgatók is, akik egy vagy több tudományos területen kimagaslóan jelentős eredményeket értek el, nemzetközi konferenciákon illetve versenyeken
való részvétel társfinanszírozásának céljából, az oktatási intézményben, melyben tanulmányaikat folytatják, elért átlageredményüktől függetlenül.
Az abszolvens egyetemi hallgatók nem jogosultak a községi segélyre.

A jelentkezőknek mellékelniük kell a következőket:

 • Rövid önéletrajz a meghatározott űrlapon (az űrlap letölthető a község honlapjáról illetve
  személyesen átvehető a 29-es irodában),
 • Személyi igazolvány fénymásolat (amennyiben a kérvényezőnek van igazolványa),
 • Az előző osztályok/évek bizonyítványának vagy egyetemi leckekönyvének fénymásolata (elsős középiskolások: bizonyítvány fénymásolata az első félév eredményéről, első éves egyetemisták: bizonyítvány fénymásolata a középiskolai eredményekről, első éves mester-képzés hallgatók: alapképzésen elért eredmények, első éves doktori képzés hallgatók: mester-képzésen elért eredmények), tartalmaznia kell az egyetemista évfolyamai során elért átlageredményének adatait is.
 • Igazolás a felsőoktatási intézménytől, amelyből megállapitható, hogy egyik évet sem ismetelte, az előző évfolyamok átlageredményének adataival,
 • nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező nincs munkaviszonyban (csak a mester és doktori képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozik).
 • А tanuló illetve hallgató, aki nemzetközi konferencián vagy versenyen vesz részt és a részvételi költségek társfinanszírozására nyújt be igénylést, köteles mellékelni dokumentációt, melyből látszanak az eddig elért tudományos eredményei és dokumentumot, mellyel bizonyítja, hogy meghívást kapott vagy delegálták ezen nemzetközi rendezvényre.

III
A pályázat átadásának határideje: 2020.06.15.
A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni: Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér
1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata”. Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.

 

IV

A bizottság a segély odaítélésének előírt feltételei és mércéi alapján rangsorolja a pályázókat.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

V

E pályázat „Ada Község Hivatalos Lapjában” jelenik meg.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Pályázat Lefolytató Bizottság
Szám: 020-6-58/2020-03
Ada, 2020.05.29.

Tóbiás József s.k.

BIZOTTSÁGELNÖK

ŰRLAP-ÖNÉLETRAJZ