Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja, és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám) 3. szakasza alapján, A Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek Társfinanszírozására a 2020. Évben, azon Természetes Személyek Részére, akik a Háziipari Létesítményekben és Falusi Turizmussal Foglalkozó Háztartásban Nyújtanak Vendéglátó-ipari Szállásszolgáltatást Lefolytatására kiírja a

PÁLYÁZATOT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL, ADA KÖZSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN JELENTŐS PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A 2020. ÉVBEN, AZON TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, AKIK A HÁZIIPARI LÉTESÍTMÉNYEKBEN ÉS FALUSI TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ HÁZTARTÁSBAN NYÚJTANAK VENDÉGLÁTÓ-IPARI SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁST

1. CÉL
A pályázat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről természetes személyeknek, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátóipari szállásszolgáltatást, az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben (a további szövegben: Pályázat) célja Ada község turisztikai kínálatának előmozdítása.

2. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
Az eszközök rendeltetése a természetes személyek tulajdonában lévő háziipari (szoba, apartman, ház) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban lévő vendéglátó-ipari szálláslétesítmények kapacitásának bővítése és/vagy minőségük színvonalának növelés a következő támogatások révén:
1.) vendéglátó-ipari létesítmények átalakítása, szanálása és beruházási karbantartása a tervezésről és építésről szóló törvénynek megfelelően;
2.) vendéglátó-ipari létesítmények felszerelése.
Az eszközök odaítélhetők minden beruházásra, amelyek a szerződés aláírása napjától számított 90 napos határidőben megvalósulnak;
A Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be csak egy eszköz rendeltetésre. Egy eszköz rendeltetés alatt értendő kizárólag az eszközök rendeltetése egy pontjából való rendeltetés és csak egy létesítményre.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázaton részt vehetnek azon természetes személyek, akik Ada község területén szállásszolgáltatást nyújtanak kategorizált háziipari vendéglátó-ipari létesítményben (ház, apartman, szoba) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban (a további szövegben: Pályázó), amely létesítményre 2019.12.31-éig hatályos jogerős határozatot adtak ki a kategorizálásról.
A Pályázaton való részvétel feltételeit a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám) írja elő.

4. A TELJES KERETÖSSZEG ÉS AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE RENDELTETÉSEK SZERINT
Ada község összesen 2.000.000,00 dinár összeget ítél oda.
Az eszközök összege, a rendeltetés szerint, az elfogadható költségek 80%-áig kerül meghatározásra, PDV-vel együtt, kedvezményezettenként legfeljebb 1 000 000,00 dinár összegben.
Az eszközök kifizetését előleg elven végzik, a beruházás értékének 60%-ában, amelyet a szerződés aláírása után utalnak, míg a fennmaradó 40%-ot a beruházás megvalósítása, és az átvétele, illetve a Bizottság jóváhagyása után utalják, a költségvetésbe történő beáramlás ütemével összhangban, a kedvezményezettek számlájára, az elfogadható költségek igazolását követően, amelyeket a beruházás végrehajtása során realizáltak, amelyek a Szabályzattal vannak előírva.
A pályázó, akinek az eszközöket jóváhagyták nem végezheti el a projekt költségvetésének felülvizsgálatát.

5. SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ, KRITÉRIUMOK AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉHEZ ÉS A HATÁROZAT MEGHOZATALÁHOZ
A kötelezően mellékelendő dokumentáció:
1) Kitöltött és aláírt pályázati űrlap;
2) Személyi igazolvány fénymásolata
3) Bizonylatok:
a) az adóhivataltól, hogy a Pályázó törlesztette az esedékes adókat és járulékokat, a Pályázat megjelentetése napjától 6 hónapnál nem régebbi (eredeti vagy hitelesített fénymásolat) és
b) az illetékes helyi adó-adminisztrációtól, hogy a Pályázó törlesztette az esedékes kötelezettségét a helyi közjövedelem alapján, a Pályázat megjelentetése napjától 6 hónapnál nem régebbi (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
4) Az ingatlantulajdonos nyilatkozata, amely lehetővé teszi a társtulajdonos vagy tulajdonos, illetve a társtulajdonos családtagja számára a pályázat tárgyát képező munkálatok elvégzését (eredeti vagy hitelesített fénymásolat), ha az ingatlan nem a Pályázó tulajdonában van, a mellékelt bizonyítékkal az ingatlan feletti tulajdonjogáról.
5) A megfelelő szerv határozata a létesítmény kategorizálásáról (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
6) Teljes morális, anyagi és büntetőjogi felelősségvállalás alatt adott hitelesített nyilatkozat, a jelentkezési űrlap mellékletében:
• a pályázattal megállapított feltételek elfogadásáról;
• hogy a pályázatban közölt adatok valósak és hitelesek;
• hogy nincs teljesítetlen kötelezettsége Ada község felé;
• hogy más alapon nem használt pályázati eszközöket ugyanazon rendeltetésre.

További dokumentáció:

A 1.pontra Az eszközök rendeltetése:
• A Községi Közigazgatási Hivatalnak a munkálatok kiviteletésére vonatkozó építési engedélyek kiadására illetékes szervének aktusa a 6. szakasszal összhangban (eredeti vagy hitelesített fénymásolat).
• A felelős tervező vagy kivitelező által kidolgozott előszámítás a munkálatokra és a felszerelésre (eredeti vagy fénymásolat);

A 2.pontra Az eszközök rendeltetése:
• Előszámla (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
A társfinanszírozásra benyújtott összes előszámlának a Pályázó nevére kell szólnia és nem lehetnek 30 napnál régebbiek, tartalmazniuk kell a kimutatott PDV-t (amennyiben a számlázó a PDV rendszerbe tartozik).
A Pályázó jogában áll kérni az Adai Községi Közigazgatási Hivataltól a jelen szakasz 3) és 5) pontja szerinti dokumentumok hivatali kötelességből való beszerzését, az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénynek megfelelően, amely esetben erről megfelelő nyilatkozatot szükséges adnia.
A pályázatra benyújtott dokumentáció nem kerül visszaadásra.
Az eszközök odaítélésének, a határozat meghozatalának kritériumai és a Pályázatra jelentős egyéb kérdések a Szabályzat vannak előírva.

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
A pályázatot a szükséges dokumentációval postai úton az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1., a borítékon való alábbi megjelöléssel „PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE, ADA KÖZSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN JELENTŐS PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A 2020. ÉVBEN, AZON TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, AKIK A HÁZIIPARI LÉTESÍTMÉNYEKBEN ÉS FALUSI TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ HÁZTARTÁSBAN NYÚJTANAK VENDÉGLÁTÓ-IPARI SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁST ”, vagy átadható személyesen az Adai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában, minden munkanapon 8-13 óráig.
A pályázási határidő 2020. március 04.

7. INFORMÁCIÓ A DOKUMENTÁCIÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELÉRŐL
A pályázat szövege, a jelentkezési űrlap és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről természetes személyeknek, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátóipari szállásszolgáltatást, az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben letölthető a www1.ada.gov.rs internetes címről.

8. KONTAKT A TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT
További tájékoztatás a 024/852-106 telefonszám 134-es mellékén kapható, minden munkanapon 8,00-14,00 óra között.

Szerb Köztársaság
Ada község
KÖZSÉGI TANÁCS
Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek Társfinanszírozására a 2020. Évben, azon Természetes Személyek Részére, akik a Háziipari Létesítményekben és Falusi Turizmussal Foglalkozó Háztartásban Nyújtanak Vendéglátó-ipari Szállásszolgáltatást Lefolytatására
Szám: 1/2020
Keltezés napja: 2020.02.24.

Bizottságelnök