Z A K Lj U Č A K
O DODELjIVANjU POMOĆI TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU