МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Р а с п и с у ј е

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације

 

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, број 7/11, 95/16 и 96/21), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   ОГЛАС

за пријаву кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације

1. Право пријављивања кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре рода авијације

На Војно стручно оспособљавање за резервне официре рода авијације могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који до краја 2024. години навршавају 27 година живота.

Општи услови:
– да је држављанин Републике Србије;
– да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци
– да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
– да је здравствено способан за војну службу;
– да није одслужио војни рок са оружјем и
– да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца Војно стручног оспособљавања за резервне официре рода авијације мора испуњавати и следеће услове:


да има ­за­вр­шене осн­овне а­кад­емске сту­дије у обиму од 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање 4 године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова.

– да је психофизички здрав и способан за летачку службу                                                                                     – да има позитивну безбедносну проверу

  1. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије

    Пријаву кандидат подноси на један од следећих начина:

– надлежном центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.

– преко портала Е-управе Владе Републике Србије

– преко јединица поштанске мреже ЈП Пошта Србије – Београд.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат за слушаоца Војно стручног оспособљавања за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће:

– извод из матичне књиге рођених

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци)

– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)

– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци)

– уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престао због повреде дужности из радног односа
– оверену копију дипломе о стеченом високом образовању
– попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере

 

Кандидати могу поднети пријаве за три специјалности рода авијације:

– за специјалност пилот авиона

– за специјалност пилот хеликоптера

– за специјалност пилот оператер даљински пилотираног ваздухоплова (ДПВ)

 

  1. Избор кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре у Војсци Србије

    Селекција кандидата реализоваће се у два дела. Први део селекције обухвата психолошку и медицинско здравствену процену и безбедносну процену.
    Кандидати који не задовоље један од наведених критеријума искључују се из даље селекције.

 

Други део селекције обухвата медицинско здравствену процену за летача која се реализује у Ваздухопловно-медицинском институту, селективну падобранску обуку и селективну летачку обуку која се реализује у јединицама Војске Србије.

 

Кандидати који поднесу пријаву за специјалност пилот оператер даљински пилотираног ваздухоплова (ДПВ) не упућују се на селективну падобранску и летачку обуку.

 

Кандидати који не задовоље један од наведених критеријума искључују се из даље селекције. Кандидат за летачку или падобранску службу који је оцењен неспособним, не може поново конкурисати за исто звање све док предходно не приложи медицинску документацију којом доказује да је његово здравствено стање због којег је оцењен неспособним за летачку или падобранску службу на потребном нивоу да би се оценио способним. Одлуку о евентуалном приступу кандидата поновном прегледу за летачку или падобранску службу доноси војно лекарска комисија за летаче

 

О терминима за селекцију по датуму, месту, времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени писаним и телефонским путем.

 

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама, реализоване падобранске обуке и селективне летачке обуке.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом пријема слушаоца курса Војно стручног оспособљавања за резервне официре за септембарски упутни рок.

 

Кандидатима који успешно заврше Војно стручно оспосовљавање за резервне официре рода авијације биће понуђена могућност пријема у професионалну војну службу у својству официра рода авијације.

  1. Закључивање уговораИзабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока (Војностручног оспособљавања за резервне официре рода авијације), услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs. и Команди РВ и ПВО.

 

Изабрани кандидати се упућују на Војно стручно оспособљавање за резервне официре 01.09.2024. године.

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце Војно стручног оспособљавања за резервне официре Војске Србије рода авијације у 2024. години отворен је од 01. фебруара до 31. марта 2024. године.

 

ОСТАЛО
 

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Команди Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране, на телефоне: 011/3074-008 и 011/3074-027.