Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztálya, a tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13 – AB határozat, 50/13 – AB határozat, 98/13 – AB határozat, 132/14,145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-m.törv. és 9/2020.számok) 63. szakaszának 2. bekezdése, a területrendezési és városrendezési dokumentumok tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. szám) 92. szakasza alapján, meghirdeti:

AZ URBANISZTIKAI PROJEKT NYILVÁNOS BEMUTATÓJÁT AZ ADAI KK 5377 HELYRAJZI SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLA LOKÁCIÓ URBANISZTIKAI-ÉPÍTÉSZETI KIDOLGOZÁSÁRA AZ ADRENALIN PARK KIÉPÍTÉSÉHEZ

MEGRENDELŐ: CSONKA ATTILA, Ada, Kossuth Lajos utca 28. házszám.
LOKÁCIÓ: Ada, Moholi út 3. házszám, Ada KK 5377 helyrajzi számú kataszteri parcella
A PROJEKT KIDOLGOZÓJA: IS Kft. Ada, Május 9. utca 8. házszám
Az urbanisztikai projekt kidolgozása irányításáért felelős urbanista: Apró Eleonóra okl. építészmérnök
A nyilvános bemutató és az anyag projekt megerősítés előtti exponálása 2020. március 9-16. között kerül megszervezésre az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályának 25-ös számú irodájában (a Községi Közigazgatási Hivatal épülete, Ada, Felszabadulás tér 1), 9,00 – 13,00 óra közötti időszakban, valamint Ada község weboldalán, www.ada.org.rs.
Az illetékes osztály meghatalmazott személye a nyilvános bemutatóval kapcsolatban: Volford Attila, osztályvezető, 062/265-183.
Felhívjuk az érdekelt természetes és jogi személyeket, hogy végezzék el az anyag megtekintését, és a nyilvános bemutató ideje alatt, írásos formában juttassák el észrevételeiket és javaslataikat a Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztályhoz az Adai Községi Közigazgatási Hivatal felvételi irodáján keresztül (Szolgáltató központ, 11-es ügyfélfogadó hely).
Az érdekelt természetes és jogi személyek számára az illetékes osztályon keresztül (28-as számú iroda) munkanaponként szakmai segítséget nyújtunk.
A határidő lejártát követően megvitatják az urbanisztikai projektet az összes észrevétellel és javaslattal, elvégzik a szakmai ellenőrzését és megállapítják, hogy az urbanisztikai projekt szemben áll-e a szélesebb területi tervvel, amiről jegyzőkönyv készül, és javaslat az urbanisztikai projekt elfogadására vagy elvetésére.

Volford Attila
osztályvezető

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
ADA KÖZSÉG
Adai Községi Közigazgatási Hivatal
Kommunális Tevékenységi,
Városrendezési, Építési és
Környezetvédelmi Osztály
Szám: 350-4/2020-05
Ada, 2020. február 28.