Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály
Szám: 320 – 15/ 2020-06
Kelt: 2020.06.29-én

KÖZFELHÍVÁS

AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2021. ÉVI ELŐBÉRLETI

JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 – m.törv., 41/09, 112/2015, 80/2017. és 95/18-m.törv. számok),
és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020. és 25/2020. számok) összhangban az Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, Rendezése és Használata Évi Programjának Kidolgozásával Megbízott Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) KÖZFELHÍVÁST ír ki minden természetes és jogi személy számára, melyben értesíti

– az állami tulajdonú mezőgazdasági területen található öntöző- és lecsapoló rendszer, halastó, mezőgazdasági objektum, üvegház, fóliaház, többéves ültetvény (termőképes
gyümölcs- és szőlőültetvény) tulajdonosait, akik/amelyek bejegyzett mezőgazdasági termelők és legkevesebb 3 évig aktív státusszal rendelkeznek (a továbbiakban: mezőgazdasági infrastruktúra)
– a jószágtulajdonosokat akik ezen jószágok tartásra szolgáló létesítmények tulajdonosai vagy bérlői, mely objektumok annak az önkormányzatnak a területén találhatók ahol az előbérleti jog megvalósul, akik/amelyek bejegyzett mezőgazdasági termelők és legkevesebb 1 évig aktív státusszal rendelkeznek (a továbbiakban: állattenyésztés) hogy 2020. október 31-ig az Ada község területén lévő állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2021. évi előbérleti jogának bizonyítására küldjék meg a szükséges dokumentációt.

AZ ELŐBÉRLETI JOGOT BIZONYÍTÓ DOKUMENTÁCIÓ

I. Mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapuló előbérleti jog érvényesítéséhez szükséges dokumentáció:
1. A fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által aláírt, mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapuló, előbérleti jog elismerése iránti kérelem (a kérelmező adja át),
2. Bizonyíték a mezőgazdasági infrastruktúra feletti tulajdonjogról:
a) Kivonat a mezőgazdasági ingatlanok nyilvántartásából, amely be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (az önkormányzat szerzi be) és/vagy b) leltárlap és könyvelési dokumentáció, aláírva és hitelesítve a számvitelről szóló törvénnyel összhangban a jogi személyre, a mezőgazdasági infrastruktúrára, amely nincs bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba (a kérelmező adja át) és/vagy

c) A mezőgazdasági ügyekben illetékes Minisztérium jóváhagyása a 2006. júliusa után létesített infrastruktúra-beruházásra, vagy a fizikai- (a kérelmező) és azon jogi személy közötti adás-vételi szerződés, amely a mezőgazdasági infrastruktúrát az akkor érvényes előírásokkal összhangban kiépítette(a kérelmező adja át).
3. A Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség jegyzőkönyve (a kérelmező adja át)
4. Annak igazolása, hogy a kérelmező bejegyzett, legkevesebb 3 évben aktív jogállású, gazdaságnak a hordozója vagy tagja (az önkormányzat szerzi be);

II. Az állattenyésztési tevékenységen alapuló előbérleti jog érvényesítéséhez szükséges dokumentáció:
1. A fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által aláírt, állattenyésztésen alapuló előbérleti jog elismerése iránti kérelem (a kérelmező adja át),
2. Bizonyíték annak igazolására, hogy a kérelmező bejegyzett, legalább 1 évben aktív jogállású, gazdaságnak a hordozója vagy tagja (az önkormányzat szerzi be);
3. Bizonyíték, hogy a jogi, vagy a természetes személy a háziállatok tulajdonosa, és az állattartásra szolgáló objektumok tulajdonosa, vagy bérlője, a megállapított számosállat-
számmal:

a) Bizonylat a számosállat-számról, amelyet a Beograd-Zemun Mezőgazdasági Intézet ad ki (kivéve a lovakra, amelyet a Beograd-Zemun Mezőgazdasági Egyetem ad ki), illetve a VAT területére az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem – állattenyésztési tanszék – az állatokra, amelyek benne vannak a törzskönyvezési rendszerben (a kérelmező adja át);

6.) A Köztársasági mezőgazdasági felügyelő jegyzőkönyve – az állatokra, amelyek nincsenek benne a törzskönyvezési rendszerben (a kérelmező adja át).
(Megjegyzés: a köztársasági állategészségügyi felügyelő jegyzőkönyvileg állapítja meg a számosállat-számot, amelyet a fennálló helyzet alapján számol ki, illetve a személy okmánya alapján, az állatok eladásáról, vágóhídra való átadásáról és kiviteléről)
4.Egyéb személyekkel kötött, hivatalos szerv által hitelesített földbérleti szerződések azokra a földekre melyek azon önkormányzat területén találhatók ahol a kérelem átadásra kerül (a kérelmező adja át).
5. A kérelmező nyilatkozata, hogy beleegyezik az általa adott adatok ellenőrzésébe az illetékes szerveknél, amely elengedhetetlen a közfelhívás realizálásához;
6.A kérelmező fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által – a teljes anyagi, szabálysértési és bűnvádi felelősség tudatában – aláírt nyilatkozata, mely tartalmazza:
– a nyilatkozatot, hogy minden bizonyítékot átadott, mely az adott önkormányzat területén bérelt mezőgazdasági földekre vonatkozik
– a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló személyek listáját(a jogi személy megnevezését a jogi személy számával /ill. a fizikai személy kereszt-és vezetknevét, a rokonsági kapcsolat megnevezését és a személyi számot)
(Megjegyzés: fizikai személyek esetében jogi összeköttetésben álló személynek minősül : nagyapa, nagyanya, anya, apa, gyermekek, házastárs, örökbe fogadott személy, élettárs amennyiben ugyanazon a címen élnek, jogi személyek esetében jogi összeköttetésben álló személynek minősül az a jogi vagy fizikai személy, melynek legkevesebb 25% részesedése van a tőkében (részvény, részarány vagy szavazat)

7. Bizonylat az ingatlan-nyilvántartásból, amellyel bizonyítható a kérelmező birtokában lévő összes mezőgazdasági földterület az adott önkormányzat területén (az önkormányzat szerzi be),
8. Bizonylat az ingatlan-nyilvántartásból, amellyel bizonyítható a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló személyek birtokában lévő összes mezőgazdasági földterület (az önkormányzat szerzi be, a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló személyek listájába való betekintés után, melyet a kérelmező a 6. pont szerinti nyilatkozatban ad át), A Mezőgazdasági földekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08-m. törv., 41/09, 112/2015 és 80/2017 számok) 64a szakasza 17. bekezdésének minden korlátozása annak az önkormányzatnak a területére vonatkozik ahol az
objektum, illetve az állatok találhatók.
(Megjegyzés: Minden infrastruktúra alapú előbérleti jog megszerzésében érdekelt személy kötelessége, hogy időben, de legkésőbb 2020. szeptember 1-ig kérvényezze a Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség, illetve az állattenyásztésen alapuló előbérleti jog esetében a Köztársasági állategészségügyi felügyelőség kiszállását.
A Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség jegyzőkönyve része a dokumentációnak amelyet 2020. október 31-ig kell átadni és kötelezően tartalmazza az összes kataszteri parcella, vagy parcellarész pontos listáját, melyeken meg van állapítva az öntöző- és lecsapoló rendszer, halastó, mezőgazdasági objektum, üvegház, fóliaház funkcionális volta, és a többéves ültetvény termőképessége.)
Az I. rész 2a. és 4. pontjában és a II. rész 2.,7. és 8. pontjában említett dokumentációt az önkormányzat legkésőbb 2020.11.30-ig beszerzi.
Megjegyezzük, hogy azon személyek számára, akik eleget tesznek az állattenyésztésen alapuló előbérlet feltételeinek ezen felhívás szerint, A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozása folyamán a földterületek kiosztása úgy történik, hogy a megállapított számosállat-szám alapján kiszámolt mezőgazdasági terület, csökkentve lesz a Mezőgazdasági földekről szóló törvény 64a szakasza 17. bekezdésében leírtakkal összhangban.
A teljes dokumentációnak, amely ez a felhívás alapján kerül beadásra, ugyanarra a jogi vagy természetes személyre kell szólnia, aki/amely lehet a bejegyzett gazdaság hordozója vagy tagja, valamint az okmányokat kiállító illetékes hatóságnak által hitelesítettnek és aláírtnak kell lennie.
Amennyiben a jogi, vagy a természetes személy több fajta állat tulajdonosa, akkor mindegyik állatfajtára külön bizonylatot, illetve a II rész 3. pontja szerinti jegyzőkönyvet ad át.
Az egy évnél hosszabb bérleti idő esetén, az első évi haszonbér befizetése mellett, a bérleti szerződés megkötéséhez mellékelni kell a fizetés biztosítékainak eszközeit is, ami lehet: a kereskedelmi bank jótállása a mezőgazdasági földterület egyéves bérletének nagyságában, vagy kezességről szóló szerződés a Minisztérium és egy jogi személy mint kezes között , vagy bizonylat letét befizetéséről a haszonbér fizetésének biztosítékaként, egy évi haszonbér összegében, amely rendszeres fizetés esetén a bérlet utolsó évének haszonbéreként lesz elszámolva.
Amennyiben egy kataszteri parcellának a területe bármilyen jogalapon megváltozik, az előbérleti jog alapján történő bérbeadás csak az így megállapított területre lesz lefolytatva.
A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala (Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról:  www.ada.org.rs .

A Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje: 2020. október 31. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Bizottság felbontatlanul küldi vissza a pályázónak. A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai küldeményként, zárt borítékban az Ada Község Közigazgatási Hivatala
Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya címére: Felszabadulás tér 1, 24430 Ada küldeni, a borítékon feltüntetve: „Mezőgazdasági infrastruktúra-tulajdonon alapuló 2021. évi előbérleti jog iránti kérelem” vagy „Állattenyésztési tevékenységen alapuló 2021. évi előbérleti jog iránti kérelem”, Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, Rendezése és Használata Évi Programjának Kidolgozásával Megbízott Bizottságnak. A boríték hátoldalán a kérelmező cég- vagy személy nevét kell feltüntetni.
A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, a  laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt.
A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin.

Miladin Miricki s.k.
Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek
Védelme, Rendezése és Használata
Évi Programjának Kidolgozásával
Megbízott Bizottság elnöke
Dušan Civrić s.k.
Osztályvezető

Zahtev_PPZ infrastruktura za 2021

 

Zahtev_ PPZ stočar za 2021