A pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén kiírása eljárásának elindításáról szóló 020-6-
40/2020-03 számú, 2020.05.08-ai keltezésű határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Épületanyag Kiosztására a Vallási Közösségek, a Civilszervezetek és a Természetes Személyek
Szükségleteire Ada Község Területén Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság), 2020.05.08.-án kiírja a

PÁLYÁZATOT ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, A CIVILSZERVEZETEK

ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázatot az épületanyag kiosztására írjuk ki a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén.

II. A MEGPÁLYÁZHATÓ ÉPÜLETANYAG MENNYISÉG

– Cserép – modell m-977 Portugalac PSN 30.000 darab mennyiségben.
– Csempék: NEGRES white padló 33*33 VS összesen 530,00 m2

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton részt vehetnek (a további szövegben: pályázó) vallási közösségek Ada község területéről, civilszervezetek és természetes személyek, amelyek:
– székhelye/lakóhelye Ada községterületén található;
– valós épületanyag szükségletük van;
– a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2020.05.13.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázatlezárásának napjától számított 30 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

Szükséges dokumentáció
– a civilszervezetek számára bizonylat a bejegyzésről a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
– a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
– a természetes személyek számára személyi igazolvány fénymásolata;
– Kataszteri kivonat az épületre, amelyre az épületanyagot kéri;
– A három tagú községi bizottság bizonylata a valós épületanyag szükségletükről.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.
A pályázatra való jelentkezést az előírt űrlapon az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel: „Pályázat az épületanyag kiosztására a
vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén “.
A határidőn túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

Amennyiben a kellő időben, hiánytalanul beérkezett pályázatok száma a kért épületanyag mennyiséggel meghaladja a jelen pályázati kiírás II. pontjában feltüntetett mennyiséget, az
épületanyag beérkezési időrendben lesz odaítélve, azok felhasználásáig.
A pályázati eszközök odaítéléséről szóló határozat megjelenik Ada község honlapján,
www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint épületanyagot osztottak ki.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
Szám: 020-6-41/2020-03
Keltezés: 2020.05.08.

BIZOTTSÁG ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.