PDR koridora putnog pravca Most na reci Tisa


Prostorni plan opštine Ada

Tekstualni deo

Grafički deo


Strateška procena uticaja Plana na životnu sredinu

Tekstualni deo

Grafički deo


PGR naselja Ada i Mol

IZMENE I DOPUNE PGR ZA NASELJA ADA-MOL-2020

Izveštaj o strateškoj proceni PGR Ada i Mol 2015

PGR naselja Ada i Mol 2016


PDR PPV i PPOV u KO Utrine

Tekstualni deo

Grafički deo