JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANЈE PRAVA KORIŠĆENЈA BEZ PLAĆANЈA NAKNADE POLЈOPRIVREDNOG ZEMLЈIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE ADA ZA 2025. GODINU

ZAHTEV ZA OSTVARIVANЈE PRAVA KORIŠĆENЈA BEZ PLAĆANЈA NAKNADE POLЈOPRIVREDNOG ZEMLЈIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE ADA ZA 2025. GODINU

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Szám: 320-10/2024-02
Kelt: 2024.06.26-án

KÖZFELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2025. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATI
JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20. és 63/21 szám) összhangban Ada Község Polgármestere   KÖZFELHÍVÁST ír ki, melyben közli:

  • hogy az állami tulajdonú termőföld térítési díj fizetése nélkül adható használatba mezőgazdasági termelés céljából olyan területtel, amely megfelel az általuk folytatott tevékenységgel, nevezetesen:

– az oktatási intézményeknek – iskoláknak, mezőgazdasági szakszolgálatoknak és szociális intézményeknek 100 hektárig;

– felsőoktatási intézményeknek  – az állam által alapított karoknak, tudományos intézeteknek és büntetőjogi szankciók végrehajtására szolgáló intézményeknek legfeljebb 1.000 hektárig;

2)  az állami tulajdonban lévő termőföld erdősítés céljára térítési díj fizetése nélkül adható az erdészeti tevékenységre bejegyzett állami tulajdonú jogi személyeknek;

hogy 2024. október 31-ig az Ada község területén lévő állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2025. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása céljából nyújtsák be a szükséges iratanyagot.

Szükséges dokumentáció:

  • A jogi személy felelős személye által aláírt, a térítés mentes használat megvalósítása iránti kérelem;
  • Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve jogi személy esetén, a gazdasági jegyzék kivonata (mely hat hónapnál nem régebbi), ami bizonyítja, hogy az alapító a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, vagy a helyi önkormányzati egység.
  • Térítés mentes használatra mezőgazdasági termelésre – tudományban, oktatásban, szociális védelemben, mezőgazdaságban és igazságügyben illetékes minisztérium minisztérium nyilatkozata, amelyből megállapítható a kérelmező jogállása a térítés mentes földhasználati jog gyakorlása feltételeinek megállapítása érdekében.
  • Térítés mentes használatra mezőgazdasági termelésre – a kérelmező felelős személyének büntetőjogi és anyagi felelősség alatt adott nyilatkozata a kérelem tárgyát képező egyes, a meghatározott területű kataszteri telekre (vagy telekrészre) vonatkozó tevékenységi tervvel, amely igazolja, hogy a tevékenységét az általa végzett tevékenységgel összhangban végzi (oktatási, tudományos – kutatási, szociális).

A kérelmezők a jelen közfelhívásba foglalt szükséges iratanyagot hitelesítetlen másolat formájában nyújtják be, melyeknek azonban egyértelműen olvashatónak kell lennie, emellett A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottság(továbbiakban Szakbizottság) fenntartja azon jogát hogy szükség esetén az illető bizonyító okirat eredetijének vagy hitelesített fénymásolatának benyújtását követelje.

A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala (Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.ada.org.rs.

A jelen Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje: 2024. október 31. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Szakbizottság felbontatlanul küldi vissza a pályázónak.

A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai küldeményként zárt borítékban kell az A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottságnak a következő címre küldeni: Ada Község Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya , Felszabadulás tér 1, 24430 Ada, a borítékon feltüntetve: „Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2025. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása”. A boríték hátoldalán a kérelmező nevét kell feltüntetni.

A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, a laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt.

A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin.

Ada község polgármestere

Bilicki Zoltán s.k.